ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนบ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ 4 19/06/61
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 19/06/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2,4,5 13/06/61
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2,4,5 31/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง 31/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด จำนวน 24 รายการ 30/05/61
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2,4,5 30/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถยนต์ 25/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเติม MR INK 100C จำนวน 2 รายการ 24/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP จำนวน 3 กล่อง 24/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา จำนวน 29 รายการ 22/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง จำนวน 4 รายการ 22/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน จำนวน 100 ชุด พร้อมอาหารว่างและน้ำดื่ม โครงการอบรมให้ความรู้ "การลดการคัดแยกขยะ" 21/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น 18/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมให้ความรู้ "การลดการคัดแยกขยะ" 17/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 15/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นมถุง)พาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง 15/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นมถุง)พาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กประถมศึกษาของโรงเรียน 4 แห่ง 15/05/61
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นมถุง)พาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง 15/05/61
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นมถุง)พาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กประถมศึกษาของโรงเรียน 4 แห่ง 15/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการเสริมดินคันคลองระบาย 1 ซ้าย สองพี่น้อง หมู่ที่ 2,3 10/05/61
ประกาศราคากลางตามโครงการเสริมดินคันคลองระบาย 1 ซ้าย สองพี่น้อง หมู่ที่ 2,3 09/05/61
ประกาศราคากลางตามโครงการปรับผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2,4,5 03/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 11/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะ หมู่ที่ 4 11/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอ่างวิด หมู่ที่ 5 11/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 10/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกลังและลงหินคลุก หมู่ที่ 5 10/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 09/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานและพิธีเปิดงานตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 09/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon Ip 7270 จำนวน 5 รายการ 04/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และสปอร์ตประชาสัมพันธ์ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 02/04/61
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 02/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดของรางวัลตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 02/04/61
ประกาศราคากลางตามโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกลังและลงหินคลุก หมู่ที่ 5 02/04/61
ประกาศราคากลางตามโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะ หมู่ที่ 4 02/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 30/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน 45 รายการ 28/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนบ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ 2 28/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการประชุมประชาคม ฯ 28/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และสปอร์ตประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชุมประชาคม ฯ 28/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 28 รายการ 27/03/61
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 27/03/61
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนบ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ 2 27/03/61
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน 45 รายการ 23/03/61
ประกาศกำหนดการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,5,6 23/03/61
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 28 รายการ 22/03/61
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,5,6 21/03/61
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,5,6 19/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อเครื่องสูบน้ำ 14/03/61
ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสทีชนิดกล่อง ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กๆ 09/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสทีชนิดกล่อง ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนๆ 08/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสทีชนิดกล่อง ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กๆ 08/03/61
ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสทีชนิดกล่อง ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ให้กับโรงเรียน ๆ 08/03/61
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมดิน และลงหินคลุก หมู่ที่ 3 05/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนมอเตอร์สูบน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 05/03/61
ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนมอเตอร์สูบน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 02/03/61
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำพร้อมฝั่งท่อ คสล. หมู่ที่ 4 20/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ 19/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ 19/02/61
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 15/02/61
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง หมู่ที่ 5 15/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ 12/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ 12/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ Canon จำนวน 5 รายการ 09/02/61
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับผิวถนน คันคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย สองพี่น้อง 09/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ Canon จำนวน 5 รายการ 05/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับผิวถนน คันคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย สองพี่น้อง ทั้ง 2 ฝั่ง 31/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมปั้มน้ำรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 29/01/61
ประกาศราคากลางโครงการปรับผิวถนน คันคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย สองพี่น้อง ทั้ง 2 ฝั่ง 29/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง หมู่ที่ 5 23/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 22/01/61

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง หมู่ที่ 5 18/01/61

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 18/01/61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 434 สพ 18/01/61

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับระดับพื้นหน้าที่ทำการ อบต. 09/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการวันเด็ก ฯ 09/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานและพิธีเปิดงานตามโครงการวันเด็ก ฯ 09/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งตามโครงการวันเด็ก ฯ 09/01/61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาและการแสดงตามโครงการวันเด็ก ฯ 09/01/61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเต็น และจ้างเหมาไฟฟ้าประดับสถานที่ และจ้างเหมาน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯ 25/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับระดับพื้นหน้าที่ทำการ อบต. 25/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯ 25/12/60

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1-6 22/12/60

ประกาศราคากลางโครงการปรับระดับพื้นหน้าที่ทำการ อบต. 21/12/60

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต ฯ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 15/12/60

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 14/12/60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2561 12/12/60

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด 12/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึก LASER ยี่ห้อรีโก้ 311 DN จำนวน 2 กล่อง 12/12/60
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและโรงจอดรถ 04/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ 28/11/60
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างยากำจัดศัตรูพืช 28/11/60
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุตามโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุมสภา ฯ 28/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416 50 0002 23/01/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416 51 0003 23/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 23/11/60
ประกาศราคากลางตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 22/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กท 1517 สพ 20/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประสุมสภา ฯ 14/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประสุมสภา ฯ 14/11/60
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับเด็กประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน 13/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับเด็กประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน 13/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับเด็กประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน 13/11/60
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 13/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 13/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 13/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด 09/11/60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประสุมสภา ฯ 09/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด 09/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำบาดาลของประปาหมู่บ้าน 08/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์ 07/11/60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด 07/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon และ Fuji จำนวน 5 รายการ 06/11/60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์ 06/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 1517 สพ 01/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับเด็กประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน 31/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 31/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 6 รายการ 30/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและโรงจอดรถ ฯ 27/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 27/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon IP 7270 จำนวน 5 รายการ 25/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 20/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเดชพระปรมินทร ฯ 20/10/60
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและโรงจอดรถ ฯ 20/10/60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 6 รายการ 20/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP จำนวน 2 รายการ 10/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon IP 7270 จำนวน 5 รายการ 09/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึก LASER ยี่ห้อรีโก้ รุ่น SP C250DN และรุ่น SP 311HS 5/10/60
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,4,6 04/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon IP 7270 จำนวน 5 รายการ 03/10/60
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างุตามโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,5 02/10/60
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 02/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP จำนวน 2 รายการ 02/10/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2560 02/10/60
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 26/09/60
ประกาศราคากลางโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ 19/09/60
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 18/09/60
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 14/09/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 04/09/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 03/08/60
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1,5,6 17/07/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 03/07/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 05/06/60
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถแบคโฮว์เสริมคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 1,2,3,4,5 26/05/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 03/05/60
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองธรรมชาติ (คลองสามเหลี่ยมหรือคลองหนองงูเห่า) หมู่ที่ 4 26/04/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 03/04/60
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะ หมู่ที่ 1,3 27/03/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 03/03/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2560 03/02/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 04/01/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 02/12/59
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๔,๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลดอนโพธิ์ทอง 15/11/2559
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 04/11/59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 5/10/2559

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 5/10/2559

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาติดผ้าม่านอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 27/10/2559

ราคากลางโครงการจ้างเหมาค่าแรงงานในการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 23/10/2559

ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันบึงลาดคา หมู่ที่ ๒ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย 21/09/2559

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวทาง ASPHATIC CONCRETE 19/09/2559

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของโรงจอดรถกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 6/09/2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 5/09/2559

ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๖ จำนวน ๑๕ สาย 29/08/2559

ราคากลางโครงการจ้างเหมาค่าแรงงานดำเนินการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ ,งานต่อท่อน้ำทิ้ง และทำเหล็กดัดประตู-หน้าต่างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง (ชั้นล่าง) 24/08/2559

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๔,๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลดอนโพธิ์ทอง 8/08/2559

การกำหนดราคากลาง ในการสอบราคาจำนวน ๑ รายการ 8/08/2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 4/08/2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 7/07/2559

ประกาศสอบจ้างก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสรมเหล็ก หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ 30/05/59

ประกาศสอบจ้างก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสรมเหล็ก หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ 18/05/2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 7/04/2559

ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๓๖ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หมู่ ๑ 21/03/2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 4/03/2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 3/02/2559

ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายวัดดอนโพธิ์ทอง-บ้านดอนโก หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๓ 21/01/2559

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ำ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด และฝั่งท่อคอนกรีตพร้อมถมดิน 12/01/2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 6/01/2559