ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 03/05/64
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 27/04/64
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 25/03/64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 25/03/64
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 23/03/64
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาบบ้านหัวไม้ซุง-บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 3 16/04/64
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 01/04/64
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 01/03/64
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 01/02/64
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 04/01/64
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 01/12/63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 02/11/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปันรัก ปันน้ำใจ จากใจชาวตำบลดอนโพธิ์ทอง 09/10/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสฯ 07/10/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ Big Cleaning Day พร้อมจัดทำสปอร์ตโฆษณา 07/10/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำพานพุ้มดอกไม้สด จำนวน 7 พาน 07/10/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารสำนักงานตำบลดอนโพธิ์ทอง 05/10/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,6 02/10/63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01/10/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ 29/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 29/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 29/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 29/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหาารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภา ฯ 25/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานและปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารสำนักงาน 25/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเรือท้องแบบไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์ 13 แรงม้า จำนวน 2 ลำ 25/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหัวไม้ซุง-บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 3 25/09/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 23/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 23/09/63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานและปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารสำนักงาน 23/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 21/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง ให้กับโรงเรียน 18/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18/09/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 18/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 16/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 16/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ 16/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั๊ม 3 สูบ พ่นยา จำนวน 1 เครื่อง 16/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 16/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 15/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 10/09/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,4 09/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,5 09/09/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 09/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 01/09/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 01/09/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 31/08/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตต่อจากเดิมเส้นดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 2 31/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มสตรี ตำบลดอนโพธิ์ทอง 27/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มสตรี ตำบลดอนโพธิ์ทอง 27/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 26/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 26/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 รายการ 24/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 24/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวประชาธิปไตยและกฎหมายเลือกตั้ง 24/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาฯ 24/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย Roll Up ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้เลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ 21/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 19 21/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 21/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 21/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 21/08/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 21/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และกฎหมายเลือกตั้ง 20/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าพร้อมวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 73 ชุด 20/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ 19/08/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 18/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้เลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส 18/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้เลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส 18/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และกฎหมายเลือกตั้ง 18/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)18/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 17/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 17/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหาารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภา ฯ 13/08/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 13/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงตราสัญลักษณ์และภาพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบหลุยส์ ฯ 05/08/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสดเด็จพระเจ้าฟ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 05/08/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 31/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 29/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 29/07/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 22/07/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 22/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมเก็บค่าน้ำประปาสำเร็จรูป และแบบฟอร์มใบเสร็จค่าน้ำประปาฯ 22/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ 21/07/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1,2และ3 21/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดและผูกผ้า ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 21/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงชาติ และธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 21/07/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 5 20/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตต่อจากเดิมเส้นดอนมะขาม หมู่ที่ 2 20/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมสภา ฯ 15/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 15/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้และปุ๋ยดินใส่ต้นไม้โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 13/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13/07/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตต่อจากเส้นเดิมดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 2 13/07/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 13/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 13/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย 10/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 10/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทรายอะเบท 01/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,4 30/06/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 29/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ให้กับโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง 26/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง 26/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง 26/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 25/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ 25/06/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 23/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 22/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 18/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 17/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 16/06/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 10/06/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 10/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ้อมแอร์และชุดพวงมาลัยเพาเวอร์ บท 434 สุพรรณบุรี 09/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนลูกยางแท่นเกียร์ รถยนต์บรรทุกน้ำ 09/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายดับเพลิงและรองเท้าดับเพลิง 04/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 04/06/63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 02/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 28/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 26/05/63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 25/05/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 25/05/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 22/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 22/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถงยังชีพ 22/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัเตรียมอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาฯ 21/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 21/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ 20/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 19/05/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 19/05/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 18/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 14/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ให้กับโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง 14/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง 14/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 14/05/63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 08/05/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 1 01/05/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะ หมู่ที่ 1,2 01/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 29/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 29/04/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 27/04/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 27/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 1 24/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง 24/04/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 524/04/63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 1 23/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะ หมู่ที่ 1,2 22/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดุดส้วมสำนักงาน 21/04/63
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะ หมู่ที่ 1,2 21/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาพร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 1,893 ชุด 20/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 5 รายการ 20/04/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างบานประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 1 17/04/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างบานประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 2 17/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายและสปอร์ตโฆษณา ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า17/04/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2 17/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 10/04/63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 07/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 03/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างบานประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 1 03/04/63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 03/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 03/04/63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 02/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 02/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างบานประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 2 31/03/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบานประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 1 31/03/63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 31/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้า จำนวน 5,708 ชิ้น 30/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 30/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมดิน(บางจุด) และปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 30/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า 27/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถยนต์ กท 1517 สุพรรณบุรี 27/03/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบานประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 2 26/03/63
ประกาศราคากลางโครงการเสริมดิน(บางจุด) และปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 26/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า 25/03/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 24/03/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 20/03/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2 18/03/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 18/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 17/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 17/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาฯ 16/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทุมพราราม 11/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวไม้ซุง 11/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณในการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า 11/03/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดมโครงกาารอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 201910/03/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 10/03/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ 10/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง 06/03/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 05/03/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 05/03/63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2 05/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ 04/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมยูเอชที) ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง 04/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมยูเอชที) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง 04/03/63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete สายบ้านดอนโพธิ์ทอง-บ้านดอนโก หมู่ที่ 3 04/03/63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 04/03/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง 03/03/63
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ฯ02/03/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำ หมู่ที่ 1,2,3 02/03/63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ฯ27/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 27/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อเสริงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 27/02/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อเสริงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 26/02/63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงไผ่แขก เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 25/02/63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 25/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างของ อบต.ดอนโพธิ์ทอง จำนวน 11 โครงการ 21/02/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20/02/63
ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างของ อบตใดอนโพธิ์ทอง จำนวน 11 โครงการ 19/02/63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรงภูมิทัศน์ บึงไผ่แขก 19/02/63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างของ อบต.ดอนโพธิ์ทอง 19/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ 18/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์และติดฟิล์มรถยนต์หมายเลขทะเบียน บพ-3664 สุพรรณบุรี 17/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 4 17/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน 2 อัน 17/02/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 17/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพ่นยาชนิดสะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง 17/02/63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 14/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 13/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมสภาฯ 13/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำ หมู่ที่ 1,2,3 12/02/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 12/02/63
ประกาศราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำ หมู่ที่ 1,2,3 11/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการบริหารงานงานตามหลักธรรมาภิบาล 06/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการบริหารงานงานตามหลักธรรมาภิบาล 06/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ 05/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 04/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 04/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 04/02/63
ประกาศราคากลางโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 104/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 04/02/63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 03/02/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ทำการ อบต.ดอนโพธิ์ทอง 03/02/63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 103/02/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 31/01/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 31/01/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon จำนวน 24 ตลับ 31/01/63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ทำการ อบต.ดอนโพธิ์ทอง30/01/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 29/01/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 3 28/01/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก 27/01/63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 3 27/01/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 16/01/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 6 16/01/63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 6 15/01/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกดินเลนดาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 2 14/01/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 10/01/63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 09/01/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 09/01/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ชำระภาษี จำนวน 5 ป้าย 09/01/63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 08/01/63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 07/01/63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำ หมู่ที่ 1,2 07/01/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการขุดลอกดินเลนดาดคลองคอนกรต หมู่ที่ 2 07/01/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาและการแสดงตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 07/01/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 07/01/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานและพิธีเปิดงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 06/01/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และสปอร์ตโฆษณางานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 06/01/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 434 สุพรรณบุรี 06/01/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp จำนวน 3 กล่อง 03/01/63
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกดินเลนดาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 2 03/01/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 26/12/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 24/12/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง 23/12/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง 23/12/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และเครื่องดื่มพร้อมน้ำแข็งตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯ 20/12/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่งานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ 20/12/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำ หมู่ที่ 1,2 20/12/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภา ฯ 20/12/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯ 19/12/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือคู่มือการชำระภาษท้องถิ่น 19/12/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ 17/12/62
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพศจิกายน พ.ศ. 2562 02/12/62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด ปิดน้ำ หมู่ที่ 4 27/11/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 26/11/62
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูนาสาธารณ หมู่ที่ 5 25/11/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ฯ จำนวน 1 ป้าย 21/11/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดซื้อของที่ระลึกโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ฯ จำนวน 3 ชิ้น 21/11/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ฯ จำนวน 45 ชุด 21/11/62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 4 21/11/62
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 19/11/62
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 18/11/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 15/11/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภา ฯ 15/11/62
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหิยคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 14/11/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฯ 13/11/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตำบลดอนโพธิ์ทอง 11/11/62
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 5 11/11/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 08/11/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ Fuji จำนวน 1 รายการ และหมึกพิมพ์ Canon จำนวน 5 รายการ 07/11/62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 07/11/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 06/11/62
ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 04/11/62
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 04/11/62
ประกาศขอบเขตงานจ้าง (TOR) โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตำบลดอนโพธิ์ทอง 31/10/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง 30/10/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง 30/10/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภา 30/10/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 29/10/62
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 28/10/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะ หมู่ที่ 5 22/10/62
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะ หมู่ที่ 5 21/10/62
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการดาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 5 17/10/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 434 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน 15/10/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 1517 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน 10/10/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข จำนวน 2 ป้าย 10/10/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ Big Cleaning Day จำนวน 2 ป้าย04/10/62
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 04/10/62
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 03/10/62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 04/10/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 18/09/62
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอ่างวิดน้ำ หมู่ที่ 5 05/09/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 05/09/62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 6 04/09/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเปลี่ยนท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 03/09/62
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเปลี่ยนท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 02/09/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 02/09/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่ออายการให้บริกาารออนไลน์เว็บไซต์ donphothong.go.th 02/09/62
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮร์เสริมคันคลองเพื่อป้องกันน้ำล้น ฯ หมู่ที่ 4 02/09/62
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 02/09/62
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮร์เสริมคันคลองเพื่อ้องกันน้ำล้น หมู่ที่ 4 02/09/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา 28/08/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองคลัง 28/08/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด 28/08/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองช่าง 28/08/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมารถแบคโฮร์เสริมคันคลองเพื่อป้องกันน้ำล้น ฯ หมู่ที่ 4 22/08/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง 22/08/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/08/62
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมารถแบคโฮร์เสริมคันคลองเพื่อป้องกันน้ำล้น ฯ หมู่ที่ 4 21/08/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการดาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 4 20/08/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 20/08/62
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการดาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 4 19/08/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 16/08/62
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 1ิ14/08/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลดอนโพธิ์ทอง 14/08/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ13/08/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 1 08/08/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่กลุ่มสตรี 08/08/62
ประกาศราคากลางโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 1 07/08/62
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 107/08/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ 06/08/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ 06/08/62
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 05/08/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ ฯ22/07/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 22/07/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมประตูห้องกองการศึกษา ฯ จำนวน 1 บาน 22/07/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผูกผ้าประดับบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 22/07/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 18/07/62
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ 08/07/62
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 03/07/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ19/06/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง 27/06/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง 27/06/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบคลัชรถยนต์บรรทุกน้ำ หมาบเลขทะเบียน บพ 3664 สุพรรณบุรี 17/06/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ10/06/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Canon จำนวน 1 เครื่อง07/06/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์07/06/62
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์06/06/62
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 03/06/62
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า29/05/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ29/05/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 32 รายการ28/05/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 434 สุพรรณบุรี24/05/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธโครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น24/05/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรณรงค์ทำความสะอาด24/05/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 31 รายการ23/05/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวตเช็คและซ่อมเกียร์รถยนต์บรรทุกน้ำ22/05/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง21/05/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง21/05/62
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง13/05/62
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง21/05/62
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นมถุง) ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง 21/05/62
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นมถุง) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง 21/05/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน21/05/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง13/05/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง13/05/62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นมถุง) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง 13/05/62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นมถุง) ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง 13/05/62
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 02/05/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์01/05/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมพร้อมตรวจสภาพเครื่องถ่านเอกสาร30/04/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า30/04/62
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า26/04/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณสนามฝึกซ้อมสุพรรณบุรีเอฟซี หมู่ที่ 525/04/62
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณสนามฝึกซ้อมสุพรรณบุรีเอฟซี หมู่ที่ 523/04/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ23/04/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า18/04/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ฯ11/04/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล และสปอร์ตโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ฯ 05/04/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า05/04/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ05/04/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ฯ จำนวน 3 รายการ04/04/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานและพิธีเปิด ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ฯ จำนวน 7รายการ04/04/62
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการเสริมดิน ลงหินคลุก และลงลูกรัง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 04/04/62
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 02/04/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฯ02/04/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 37 รายการ28/03/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ Canoon และหมึกพิมพ์ Ricoh Sp311dn และเม้าส์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ27/03/62
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 37 รายการ25/03/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ จำนวน 1 คัน25/03/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ25/03/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Brother TN-100 จำนวน 1 รายการ22/03/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 47 รายการ22/03/62
ประกาศราคาจ้างโครงการเสริมดิน ลงหินคลุก และลงลูกรัง หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22/03/62
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการเสริมดิน ลงหินคลุก และลูกรัง หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21/03/62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 20/03/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเขตที่หลวง จำนวน 10 รายการ15/03/62
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเขตที่หลวง จำนวน 10 รายการ13/03/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแบ็คโฮร์ สำหรับตรวจสอบเขตที่หลวง จำนวน 8 ชั่วโมง 12/03/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ฯ 06/03/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ฯ 06/03/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ฯ 05/03/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมยูเอสที ชนิดกล่องให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 04/03/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมยูเอสที ชนิดกล่องให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง 04/03/62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ยูเอชที ใหกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 04/03/62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ยูเอชที ให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง 04/03/62
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 04/03/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหยุดทำการเผาป่า หญ้า และพืชในพื้นที่เกษตรกรรม 22/02/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 20/02/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ Canon IP 7270 จำนวน 5 รายการ 20/02/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 13/02/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยถุงและน้ำยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ07/02/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 29 รายการ06/02/62
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 04/02/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มตามโครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย31/01/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย31/01/62
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 29 รายการ30/01/62
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยางมะตอยถุงและน้ำยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ30/01/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Fuji Xerox จำนวน 2 เครื่อง 28/01/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน 28/01/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาโครงการเสริมดิน (บางจุด) และปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 28/01/62
ประกาศราคากลางโครงการเสริมดิน (บางจุด) และปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3 23/01/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Brother HL 1210 W จำนวน 1 เครื่อง 16/01/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Fuji Xerox จำนวน 1 เครื่อง 14/01/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุง จำนวน 12 ขวด 14/01/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ09/01/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3 และหมู่ที่ 609/01/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาและการแสดง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ08/01/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงานและพิธีเปิด ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 08/01/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล และจัดทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ08/01/62
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 256104/01/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง28/12/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง28/12/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง27/12/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล และจัดทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี26/12/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จุดตรวจ/จุดบริการและให้ความช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 ป้าย25/12/61
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,6 25/12/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ Canon ip 7270 จำวน 5 รายการ 19/12/61
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256219/12/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ จำนวน 1 คัน17/12/61
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 256103/12/61
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 256103/11/61
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256205/10/61
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 03/10/61
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2561 03/10/61
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256202/10/61
ประกาศผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256102/10/61
ประกาศราคากลางตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรีชาวุฒิคณ หมู่ที่ 1 25/09/61
ประกาศราคากลางตามโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บพ 3664 สุพรรณบุรี24/09/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 618/09/61
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete หมู่ที่ 1,2 และ 3 18/09/61
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 618/09/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง 18/09/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมยูเอสที ชนิดกล่องให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง 17/09/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมยูเอสที ชนิดกล่องให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 17/09/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 35 รายการ 10/09/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน 5 รายการ 06/09/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 3 รายการ 06/09/61
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 03/09/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 31/08/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง17/08/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผูกผ้าประดับสถานที่ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต 06/08/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจาะท่อลอดถนน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด 06/08/61
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเจาะท่อลอดถนน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด 06/08/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อเหล็กส่งน้ำขึ้นถังสูงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 03/08/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ฯ 03/08/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ฯ03/08/61
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 03/08/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ 31/07/61
ประกาศยกเลิกประกาศโครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน 25/07/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผูกผ้าประดับสถานที่ และจ้างเหมาบริการน้ำดื่ม ตามโครงการทำความสะอาดและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 24/07/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการทำความสะอาดและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ 24/07/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดงานโครงการทำความสะอาดและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ 24/07/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน 23/07/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 06/07/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด 05/07/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียน 85-0476 05/07/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ 05/07/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 2 รายการ05/07/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา จำนวน 2 รายการ04/07/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา จำนวน 2 รายการ 03/07/61
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 03/07/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อนมพาสเจอร์ไรส์ให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง 28/06/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อนมพาสเจอร์ไรส์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 28/06/61
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างนมพาสเจอร์ไรส์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 28/06/61
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างนมพาสเจอร์ไรส์ให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง 28/06/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ 28/06/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ Canon ip 7270 จำวน 5 รายการ 26/06/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ 21/06/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ Canon ip 7270 จำวน 5 รายการ 20/06/61
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนบ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ 4 19/06/61
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 19/06/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2,4,5 13/06/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ Canon 810 จำวน 2 รายการ 08/06/61
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 05/06/61
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2,4,5 31/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง 31/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด จำนวน 24 รายการ 30/05/61
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2,4,5 30/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถยนต์ 25/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเติม MR INK 100C จำนวน 2 รายการ 24/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP จำนวน 3 กล่อง 24/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา จำนวน 29 รายการ 22/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง จำนวน 4 รายการ 22/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน จำนวน 100 ชุด พร้อมอาหารว่างและน้ำดื่ม โครงการอบรมให้ความรู้ "การลดการคัดแยกขยะ" 21/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น 18/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมให้ความรู้ "การลดการคัดแยกขยะ" 17/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 15/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นมถุง)พาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง 15/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นมถุง)พาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กประถมศึกษาของโรงเรียน 4 แห่ง 15/05/61
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นมถุง)พาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง 15/05/61
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นมถุง)พาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กประถมศึกษาของโรงเรียน 4 แห่ง 15/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการเสริมดินคันคลองระบาย 1 ซ้าย สองพี่น้อง หมู่ที่ 2,3 10/05/61
ประกาศราคากลางตามโครงการเสริมดินคันคลองระบาย 1 ซ้าย สองพี่น้อง หมู่ที่ 2,3 09/05/61
ประกาศราคากลางตามโครงการปรับผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2,4,5 03/05/61
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 02/05/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ Canon และ Fuli จำนวน 2 รายการ 26/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 11/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะ หมู่ที่ 4 11/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอ่างวิด หมู่ที่ 5 11/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 10/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกลังและลงหินคลุก หมู่ที่ 5 10/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 09/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานและพิธีเปิดงานตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 09/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon Ip 7270 จำนวน 5 รายการ 04/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และสปอร์ตประชาสัมพันธ์ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 02/04/61
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 02/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดของรางวัลตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 02/04/61
ประกาศราคากลางตามโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกลังและลงหินคลุก หมู่ที่ 5 02/04/61
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 02/04/61
ประกาศราคากลางตามโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะ หมู่ที่ 4 02/04/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 30/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน 45 รายการ 28/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนบ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ 2 28/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการประชุมประชาคม ฯ 28/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และสปอร์ตประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชุมประชาคม ฯ 28/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 28 รายการ 27/03/61
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 27/03/61
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนบ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ 2 27/03/61
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน 45 รายการ 23/03/61
ประกาศกำหนดการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,5,6 23/03/61
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 28 รายการ 22/03/61
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,5,6 21/03/61
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,5,6 19/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อเครื่องสูบน้ำ 14/03/61
ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสทีชนิดกล่อง ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กๆ 09/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสทีชนิดกล่อง ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนๆ 08/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสทีชนิดกล่อง ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กๆ 08/03/61
ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสทีชนิดกล่อง ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ให้กับโรงเรียน ๆ 08/03/61
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมดิน และลงหินคลุก หมู่ที่ 3 05/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนมอเตอร์สูบน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 05/03/61
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 02/03/61
ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนมอเตอร์สูบน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 02/03/61
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำพร้อมฝั่งท่อ คสล. หมู่ที่ 4 20/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ 19/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ 19/02/61
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 15/02/61
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง หมู่ที่ 5 15/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ 12/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ 12/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ Canon จำนวน 5 รายการ 09/02/61
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับผิวถนน คันคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย สองพี่น้อง 09/02/61
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2561 05/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ Canon จำนวน 5 รายการ 05/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับผิวถนน คันคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย สองพี่น้อง ทั้ง 2 ฝั่ง 31/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมปั้มน้ำรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 29/01/61
ประกาศราคากลางโครงการปรับผิวถนน คันคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย สองพี่น้อง ทั้ง 2 ฝั่ง 29/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง หมู่ที่ 5 23/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 22/01/61

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง หมู่ที่ 5 18/01/61

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 18/01/61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 434 สพ 18/01/61

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับระดับพื้นหน้าที่ทำการ อบต. 09/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการวันเด็ก ฯ 09/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานและพิธีเปิดงานตามโครงการวันเด็ก ฯ 09/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งตามโครงการวันเด็ก ฯ 09/01/61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาและการแสดงตามโครงการวันเด็ก ฯ 09/01/61

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 04/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเต็น และจ้างเหมาไฟฟ้าประดับสถานที่ และจ้างเหมาน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯ 25/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับระดับพื้นหน้าที่ทำการ อบต. 25/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯ 25/12/60

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1-6 22/12/60

ประกาศราคากลางโครงการปรับระดับพื้นหน้าที่ทำการ อบต. 21/12/60

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต ฯ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 15/12/60

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 14/12/60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2561 12/12/60

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด 12/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึก LASER ยี่ห้อรีโก้ 311 DN จำนวน 2 กล่อง 12/12/60
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและโรงจอดรถ 04/12/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 03/12/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ 28/11/60
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างยากำจัดศัตรูพืช 28/11/60
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุตามโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุมสภา ฯ 28/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416 50 0002 23/01/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416 51 0003 23/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 23/11/60
ประกาศราคากลางตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 22/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กท 1517 สพ 20/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประสุมสภา ฯ 14/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประสุมสภา ฯ 14/11/60
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับเด็กประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน 13/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับเด็กประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน 13/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับเด็กประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน 13/11/60
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 13/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 13/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 13/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด 09/11/60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประสุมสภา ฯ 09/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด 09/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำบาดาลของประปาหมู่บ้าน 08/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์ 07/11/60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด 07/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon และ Fuji จำนวน 5 รายการ 06/11/60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์ 06/11/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 03/11/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 1517 สพ 01/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับเด็กประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน31/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 31/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 6 รายการ 30/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและโรงจอดรถ ฯ 27/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 27/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon IP 7270 จำนวน 5 รายการ 25/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 20/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเดชพระปรมินทร ฯ 20/10/60
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและโรงจอดรถ ฯ 20/10/60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 6 รายการ 20/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP จำนวน 2 รายการ 10/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon IP 7270 จำนวน 5 รายการ 09/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึก LASER ยี่ห้อรีโก้ รุ่น SP C250DN และรุ่น SP 311HS 5/10/60
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,4,6 04/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon IP 7270 จำนวน 5 รายการ 03/10/60
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างุตามโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,5 02/10/60
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 02/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP จำนวน 2 รายการ 02/10/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2560 02/10/60
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 26/09/60
ประกาศราคากลางโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ 19/09/60
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 18/09/60
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 14/09/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 04/09/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 03/08/60
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1,5,6 17/07/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 03/07/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 05/06/60
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถแบคโฮว์เสริมคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 1,2,3,4,5 26/05/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 03/05/60
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองธรรมชาติ (คลองสามเหลี่ยมหรือคลองหนองงูเห่า) หมู่ที่ 4 26/04/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 03/04/60
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะ หมู่ที่ 1,3 27/03/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 03/03/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2560 03/02/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 04/01/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 02/12/59
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๔,๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลดอนโพธิ์ทอง 15/11/2559
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 04/11/59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 5/10/2559

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 5/10/2559

ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาติดผ้าม่านอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 27/10/2559

ราคากลางโครงการจ้างเหมาค่าแรงงานในการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 23/10/2559

ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันบึงลาดคา หมู่ที่ ๒ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย 21/09/2559

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวทาง ASPHATIC CONCRETE 19/09/2559

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของโรงจอดรถกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 6/09/2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 5/09/2559

ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑-๖ จำนวน ๑๕ สาย 29/08/2559

ราคากลางโครงการจ้างเหมาค่าแรงงานดำเนินการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ ,งานต่อท่อน้ำทิ้ง และทำเหล็กดัดประตู-หน้าต่างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง (ชั้นล่าง) 24/08/2559

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๔,๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลดอนโพธิ์ทอง 8/08/2559

การกำหนดราคากลาง ในการสอบราคาจำนวน ๑ รายการ 8/08/2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 4/08/2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 7/07/2559

ประกาศสอบจ้างก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสรมเหล็ก หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ 30/05/59

ประกาศสอบจ้างก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสรมเหล็ก หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ 18/05/2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 7/04/2559

ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๓๖ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หมู่ ๑ 21/03/2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 4/03/2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 3/02/2559

ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายวัดดอนโพธิ์ทอง-บ้านดอนโก หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๓ 21/01/2559

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ำ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด และฝั่งท่อคอนกรีตพร้อมถมดิน 12/01/2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 6/01/2559