หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
โครงสร้างฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
 
 

 
 

นายขวัญชัย นิลธนกุล

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

 
     

นายประไพ แก้วเมฆ

นางสาวสมหมาย นาคสมพันธ์

นายจักพงค์ เอี่ยมน้อย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

     
   
   
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม