หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 

 

สำนักงานปลัด อบต.รับผิดชอบงาน

         1.งานบริหารทั่วไป

         2.งานนโยบายและแผน

         3.งานกฎหมายและคดี

         4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

         5.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

         6.งานสังคมสงเคราะห์

         7.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

         8. งานส่งเสริมการเกษตร

         9. งานเลือกตั้ง

        10. งานส่งเสริมปศุสัตว์

        11.งานกฎหมายและร้องทุกข์

       12. งานตรวจสอบภาย

 

 

ส่วนการคลัง รับผิดชอบงาน

        1. งานการเงิน

        2.งานบัญชี

        3.งานพัฒนาจัดเก็บรายได้

        4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 

 

ส่วนโยธา รับผิดชอบงาน

         1.งานก่อสร้าง

         2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร

         3.งานประเภทสาธารณูปโภคต่าง ๆ

         4.งานผังเมือง

         5.งานสำรวจ

         6.งานสาธารณะ

         7.งานที่

 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบงาน

         1.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         2.งานกิจการโรงเรียน

         3. งานกิจกรรมสุขภาพ

         4.งานบริหารการศึกษา

 

 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงาน

        1.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

        2.งานรักษาความสะอาด

        3.งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

        4.งานควบคุมโรค

 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม