หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 

 

สำนักงานปลัด อบต.รับผิดชอบงาน

         1.งานบริหารทั่วไป

         2.งานนโยบายและแผน

         3.งานกฎหมายและคดี

         4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

         5.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

         6.งานสังคมสงเคราะห์

         7.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

         8. งานส่งเสริมการเกษตร

         9. งานเลือกตั้ง

        10. งานส่งเสริมปศุสัตว์

        11.งานกฎหมายและร้องทุกข์

       12. งานตรวจสอบภาย

 

 

ส่วนการคลัง รับผิดชอบงาน

        1. งานการเงิน

        2.งานบัญชี

        3.งานพัฒนาจัดเก็บรายได้

        4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 

 

ส่วนโยธา รับผิดชอบงาน

         1.งานก่อสร้าง

         2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร

         3.งานประเภทสาธารณูปโภคต่าง ๆ

         4.งานผังเมือง

         5.งานสำรวจ

         6.งานสาธารณะ

         7.งานที่

 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบงาน

         1.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         2.งานกิจการโรงเรียน

         3. งานกิจกรรมสุขภาพ

         4.งานบริหารการศึกษา

 

 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงาน

        1.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

        2.งานรักษาความสะอาด

        3.งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

        4.งานควบคุมโรค

 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2549)

     2.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง เรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2552)

     3.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล

และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

     4.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558

    5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2560

 

 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม