หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
โครงสร้างหน่วยงานและอำนาจหน้าที่
 

         1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 16 คน ( คณะผู้บริหาร 4 คน )

         2. พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 31 คน

 

ำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอนโพธิ์ทอง ได้ดำเนินการในอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ . ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ. ศ. 2552

 

หน้าที่ที่จัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล คือ มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่ง

          กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

    

หน้าที่ที่จัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล คือ

          1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

          2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          3 . ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

          4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

          5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

          6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

          7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

 

หน้าที่อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล คือ

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

          1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

          2. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

          3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

          4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

          5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

          6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

          7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

          8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

          9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

         10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

         11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

         12. การท่องเที่ยว

         13. การผังเมือง

 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม