หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
วิสัยทัศน์
 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศษฐกิจพัฒนา คมนาคมสะดวก เกษตรก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม
 
พันธกิจหลักในการพัฒนาท้องถิ่น
 
1. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการคิดร่วมแก้ปัญหา เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานและการปกครอง
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริหารสาธารณะให้ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง วิธีการจัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
4. บริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารราชการและบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. การพัฒนาให้เกิดความเป็นเมืองน่าอยู่ในทุก ๆ ด้าน
6. พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐให้มีความสามารถอย่างมืออาชีพ
7. การบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนเอาชนะความยากจนพึ่งตนเองได้
8. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม