หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
 

 

 

 

 

นางสาวเนตรชนก ทองเชื้อ

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

รักษาราชการแทนผู้อำนวนการกองการสาธารณสุข ฯ  

 

 

 

 

นางสาวรุจิราภรณ์ เจริญสุขชัยวัฒณา

 

นายชาญณรงค์ ตรงคมาลี

คนสวน

 

คนงานทั่วไป

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม