หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
 
 

 

 

นางสาวเบญจมาศ คนบุญ

 

 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 

 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

 

 

นางสาวจันทร์ประภา ทับโชติ

นางสาวสุวรรณา ชัยศรี

นางพินิด สุมูลเวช

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรีชาวุฒิคุณ

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรีชาวุฒิคุณ

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวไม้ซุง

 

 

 

นางสาวน้ำอ้อย ปานจันทร์

นางจงกล พันธุ์จ้อย

นางสาวสาธิมา แจ้งใจดี

ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทุมพราราม

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรีชาวุฒิคุณ

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวไม้ซุง

     

 

นางสาวฤทัยรัตน์ แก้วพิพัฒน์

นางลักษณ์ แก้วพิพัฒน์

 

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทุมพราราม

ผช.นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม