หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
 
 

 

 

นางสาวเบญจมาศ คนบุญ

 

 

นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

นางสาวจันทร์ประภา ทับโชติ

นางพินิด สุมูลเวช

นางสาวสุวรรณา ชัยศรี

ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 1

ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 3

ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 4

 

 

 

นางสาวน้ำอ้อย ปานจันทร์

นางจงกล พันธุ์จ้อย

นางสาวสาธิมา แจ้งใจดี

ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 5

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก หมู่ที่ 1

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก หมู่ที่ 3

     

นางสาวฤทัยรัตน์ แก้วพิพัฒน์

นางลักษณ์ แก้วพิพัฒน์

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก หมู่ที่ 5

ผช.นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม