หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
 
 

 

 
 

นายนิวัตน์ กลั่นใจ

 
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 

 

 

นายไชยวัฒน์ อ่อนเถื่อน

นายพนัย เฉลิมนัย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

 

 

นายอนันต์ชัย พฤกษาพิทักษ์กุล

นายจรัญ จันทร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คนงานทั่วไป

     
   
   

นายฉัตรชัย พันธ์แตง

   

คนงานทั่วไป

   

 
 
 
 

 

 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม