หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
 

 

 

 

นายระดม หรินทภัย

 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

นางกณิศนันท์ คงปรีชา

นางเพ็ญพิชญา ศรีกรณียกิจ

นางสาวญาณินท์ สารศรี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการคลัง

 

 

 

นางสาวไขแสง กมลทิพย์สุคนธ์

นางสาวนฤมล ชีพนุรัตน์

ผช.จนท.ธุรการ

คนงานทั่วไป

     

 

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม