หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
 

 

 

 

นายระดม หรินทภัย

 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

นางกณิศนันท์ คงปรีชา

นางเพ็ญพิชญา ศรีกรณียกิจ

นางสาวญาณินท์ สารศรี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

 

 

 

นายธัญวิสิษฐ์ ศรแก้ว

นางสาวชญาดา กิ่มศาสตร์

นางสาวไขแสง กมลทิพย์สุคนธ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผช.จนท.ธุรการ

     

   

นางสาวนฤมล ชีพนุรัตน์

   

คนงานทั่วไป

   
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม