หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

 

 

 

นางสาวคัทลียา จันทรเวช

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 

 

นายวีระศักดิ์ นาคพิทักษ์  

นางสาวบุญธรรม แสงพันธุ์ตา

นางสาวดลฤดี อุ่นเจิม

นิติกร

นักทรัพยากรบุคคล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

     

นายธวัชชัย บุตรจันทร์

นายบุญมา นาคสัมพันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการ

ลูกจ้างประจำ

   

นางสาววาสนา สุมูลเวช

นางสาวพวงเพ็ชร โพธิ์ไขว้

นายประสิทธิ์ งามลำยวง

ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานขับรถ

     

 

 

นายอัครเดช เกษศรี

 

ยาม

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม