หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

 

 

 

-

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเนตรชนก ทองเชื้อ

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 

 

นายวีระธนา นาคพิทักษ์  

นางสาวบุญธรรม แสงพันธุ์ตา

นางดลฤดี อุบลพันธุ์

นิติกรชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

     

นางสาวอธิศา ปาลพันธ์

นายธวัชชัย บุตรจันทร์

นายบุญมา นาคสัมพันธุ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

   

นางสาววาสนา สุมูลเวช

นางสาวพวงเพ็ชร โพธิ์ไขว้

นายประสิทธิ์ งามลำยวง

ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานขับรถ

     

 

 

นายอัครเดช เกษศรี

 

ยาม

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม