หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
 

นายชัยสุข สุขเกษม

นายศรัณยู คงสมจิตต์

นายวิจิต สุมูลเวช

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

 

 

 

-

นายสุวิน ถิ่นวงษ์แดง

นายสุรชัย ปาลพันธ์

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3

 

 

 

นายหวัด บุญดี

นายจำนงค์ โพธิ์ศรีทอง

นายสมชาย เจียมศรี

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5

 

 

 

นางสีนวล ภู่คงพันธุ์

นายจำลอง ลาโพธิ์

นายศิริชัย มาพันธ์

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6

     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม