หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
 

 

 

นายวิจิต สุมูลเวช

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

 

 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

 

 

-

นายจำลอง ลาโพธิ์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

 

 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

 

นายชัยสุข สุขเกษม

นายจำนงค์ โพธิ์ศรีทอง

นายสุวิน ถิ่นวงษ์แดง

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

 

 

 

นายสุรชัย ปาลพันธ์

นายหวัด บุญดี

นายศิริชัย มาพันธ์

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

     
นายสมชาย เจียมศรี
นางสีนวล ภู่คงพันธุ์
นายศิริชัย มาพันธ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม