หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
ประวัติความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน
 

1. สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง ( แสดงอาณาเขตและระยะห่างจากอำเภอ )

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 16 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 24.20 ตารางกิโลเมตร

คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 15,126 ไร่

- อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลมะขามล้ม ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสวนแตง ตำบลบางกุ้ง ตำบลสระแก้ว  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

 

 

- ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลดอนโพธิ์ทอง เ ป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่านพื้นที่ทุกหมู่บ้าน และพื้นที่

สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม ฤดูหนาวเร

แหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ลำสนุ่น อยู่หมู่ที่ 2 คลองหินปูน อยู่หมู่ที่ 5 บึงไผ่แขก อยู่ที่หมู่ที่5 บึงลาดคาอยู่ หมู่ที่ 2

 

- จำนวนหมู่บ้าน

 

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต . ทั้งสิ้น จำนวน 6 หมู่บ้าน

( อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทุกหมู่บ้าน ) ได้แก่

 

หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์ทอง

หมู่ที่ 2 บ้านดอนอ้ายดาว

หมู่ที่ 3 บ้านทองเสือข่วน

หมู่ที่ 4 บ้านสามเหลี่ยม

หมู่ที่ 5 บ้านไผ่แขก

หมู่ที่ 6 บ้านหนองลาน

ประชากรทั้งสิ้น 6, 6 88 คน แยกเป็น ชาย 3,269 คน หญิง 3,4 19 คน ครัวเรือนทั้งหมด 1,973 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 278.4 คน/ตร.กม.

 
 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

 

 

 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ ( อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง )

อาชีพส่วนใหญ่ที่สำคัญของตำบลดอนโพธิ์ทอง ได้แก่สาขาเกษตรกรรมคือ การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์

การเพาะปลูกนับว่าเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชาชนในตำบลเป็นส่วนใหญ่ สำหรับพืชที่ปลูกกันมาก ได้แก่ การปลูก

ข้าว รองลงมา คือ ไม้ผล – ไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง , ชมพู่ , ละมุด, ฝรั่ง , ขนุน, และพืชผักล้มลุก เช่น กล้วยน้ำหว้า, กล้วย

หอม , มะละกอ เป็นต้น ส่วนใหญ่จะปลูกแบบท้ายไร่ปลายนา หรือตามสวนหลังบ้าน และปลูกหลาย ๆ ชนิดรวมกันไว้

สำหรับบริโภคและจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีพืชผัก และไม้ดอก ได้แก่ ถั่วฝักยาว , แตงกวา, ฝักเขียว, คะน้า, มะเขือ, พริก,

กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น

 

        สำหรับทางด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงสัตว์พันธุ์พื้นเมือง โดยปล่อยให้หากินเองตาม

ธรรมชาติ เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมของครัวเรือน สัตว์ที่เลี้ยงกันมาก ได้แก่ วัว , สุกร , ไก่ และ

เป็ด เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนประกอบอาชีพการจัดตั้งฟาร์ม ได้แก่ ไก่ เป็ดไข่ สุกร และนกกระทา เป็นต้น

รวมทั้งขุดบ่อ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลานิล , ปลาดุก, ปลาสวาย, ปลาตะเพียน, ปลาแรด, และปลายี่สก เป็นต้น

 

        ด้านอุตสาหกรรมยังมีโรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง ( โรงงานทำท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 )

ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น เย็บผ้า , เย็บรองเท้า ถักเปล ทำพวงหรีด งานปั้นกระดาษและฟางและทำเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

 

         2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

       ธนาคาร                        -   แห่ง

       โรงแรม                         -   แห่ง

       ปั๊มน้ำมันและก๊าซ         4   แห่ง

       โรงงานอุตสาหกรรม     2   แห่ง

        โรงสี                             -   แห่ง

 
 

3.1 การศึกษา

3.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรีชาวุฒิคุณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวไม้ซุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเหลี่ยม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุทุมพราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

3.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

- โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

- โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ ( ร. ร. วัดหัวไม้ซุง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

- โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ( ร. ร. วัดสามเหลี่ยม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

- โรงเรียนวัดอุทุมพราราม ( ร. ร. วัดไผ่แขก) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

3.1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ( ขยายโอกาส)

- โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

3.1.4 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ( ตั้งอยู่บริเวณวัดดอนโพธิ์ทอง )

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

3.2.1 วัด 4 แห่ง ได้แก่

- วัดดอนโพธิ์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

- วัดใหม่รัตนเจดีย์ ( วัดหัวไม้ซุง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

- วัดไตรรัตนาราม ( วัดสามเหลี่ยม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

- วัดอุทุมพราราม ( วัดไผ่แขก) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

3.2.2 มัสยิด - แห่ง

3.2.3 ศาลเจ้า - แห่ง

3.2.4 โบสถ์ - แห่ง

3.3 สาธารณสุข

3.3.1 โรงพยาบาลของรัฐ - แห่ง

3.3.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโพธิ์ทอง

3.3.3 สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง

3.3.4 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง

3.3.5 อัตราการมีส้วมใช้ ร้อยละ 100

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.4.1 สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง

3.4.2 สถานีดับเพลิง - แห่ง

3.4.3 ศูนย์ อปพร. ประจำตำบล 1 แห่ง

 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม