ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและววิธีการชำระภาษี ประจำปี 2562 24/12/61
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 05/11/61
รายงานผลการปฏิบัติงานนายก อบต. ประจำปี พ.ศ. 2561 02/11/2561
ประชาสัมพันธ์คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256131/10/61
ประชาสัมพันธ์การประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 256125/10/61
ประชาสัมพันธ์การขอจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ 256105/10/61
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 19/06/61
ประชาสัมพันธ์คู่มือการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) พ.ศ.2561 01/06/61
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน 27/04/61
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. 05/04/61
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม(ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครังที่ 3 พ.ศ. 2561 05/04/61 คณะกรรมการพัฒนาฯ
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม(ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครังที่ 3 พ.ศ. 2561 05/04/61 สัดส่วนประชาคม
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม(ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครังที่ 3 พ.ศ. 2561 05/04/61 สมาชิกสภาอบต.
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 07/02/61
ประชาสัมพันธ์กำหนดการวันและเวลายื่นแบบฯ และชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561 26/12/60
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบฯ และชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561 26/12/60
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 12/10/60
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 5/10/60
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 4/10/60
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2561 14/09/60
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2561 14/09/60
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 06/07/60
ประชาสัมพันธการประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 14/02/60

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ปี 2560  ชุดที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ปี 2560  ชุดที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติงานนายก อบต. ประจำปี พ.ศ. 2559 31/10/2559
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2559 31/10/2559
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส 10/10/59

ประกาศอบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 22/09/2559

ประกาศอบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่อง รายละเอียดโครงการก่อสร้างแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2560 22/09/2559

ประกาศอบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 22/09/2559
ประกาศอบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งผู้ข่วยนายช่างโยธา 19/09/2559
ประกาศอบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 01/09/2559
รายงานผลการปฏิบัติงานนายก อบต. ประจำปี พ.ศ. 2558 23/12/2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2558 23/12/2558
กำหนดการชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2559 10/11/2558
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 19/10/58
ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 01/10/58
ประชาสัมพันธ์เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน เพิ่มเติม 04/09/2558
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 04/09/2558
รายละเอียดโครงการประชาสัมพันธ์เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 04/09/2558
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ2559-2561) 19/06/2558
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 19/06/2558
ประชาสัมพันธ์เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 20/07/2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๘

รายงานผลการปฏิบัติงานนายก อบต. ประจำปี พ.ศ. 2557 26/12/2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2557 26/12/2557
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ2558-2560) 20/06/2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 20/06/2557