ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 08/10/2564
ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างการกรอกใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 08/10/64
ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างการกรอกใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 08/10/64
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และหลักฐานการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 07/10/64
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และหลักฐานการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 07/10/64
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 06/10/2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 06/10/2564
ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 27/04/64
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องผลการประเมินการปฏบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256420/04/2564
ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 63 - เดือนเมษายน 64 19/04/64
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง เรื่องการกำหนดจำนวนการลาและการมาสายของพนักงานส่วนตำบล 07/04/64
ประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนรอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2564 07/04/64
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256407/01/2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก) 01/04/64
ประชาสัมพันธ์การการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ผ่านธนาคารหรือ QR Code30/03/64
ประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30/03/64
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 25/03/64
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมประชาคมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน 12/03/64
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 05/03/64
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 05/03/64
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 04/03/2564
ประชาสัมพันธ์คำสั่ง อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 01/03/64
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)01/03/2564
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง01/03/2564
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 07/01/2564
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256407/01/2564
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256330/12/2563
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 30/12/2563
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30/12/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 28/12/63
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 30/11/2563
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 18/11/2563
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติ การจัดการมูลฝอยทั่วไป (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 18/11/2563
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256422/10/2563
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการปันรัก ปันน้ำใจ จากใจชาวตำบลดอนโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15/10/63
ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 05/10/2563
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องการกำหนดจำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง 02/10/2563
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานโครงการในสำนักปลัด อบต.ดอนโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 01/10/2563
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 01/10/2563
ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30/09/2563
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องการใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 30/09/2563
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 20/09/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 31/08/63
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ31/08/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 20/08/63
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง30/07/2563
ประชาสัมพันธ์คำสั่ง อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 21/07/63
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 20/07/2563
ประชาสัมพันธ์รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการร้องเรียนการทุจริต ปี 2563 01/07/633
ประชาสัมพันธ์รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนรอบ 6 เดือนแรก ปี2563 30/06/633
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26/06/2563
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฯ 23/06/2563
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล15/06/2563
ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 62 - เดือนมิถุนายน 2563 11/06/633
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 05/06/633
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 05/06/63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 02/06/63
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 27/05/63
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฯ ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256323/04/2563
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพิ่มเติม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงไผ่แขก 09/04/63
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 03/04/63
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 03/04/2563
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 01/04/63
ประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 02/03/63
ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 02/03/63
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 27/02/63
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 25/02/63
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 20/02/63
ประชาสัมพันธ์งบฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 31/01/63
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน23/01/2563
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน23/01/2563
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2563 ของท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 21/01/63
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 09/01/2563
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 03/01/63
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 27/12/62
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 24/12/62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 24/12/62
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256224/12/2562
ประชาสัมพันธ์แบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 26/11/62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2562 21/11/62
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือกรณีประสบวาตภัย 11/12/2562
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 01/11/62
ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2563 01/10/62
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฯ 01/10/2562
ประชาสัมพันธ์รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 30/09/62
ประชาสัมพันธ์รายการประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 30/09/62
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 30/09/62
ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจสอบถามความพึ่งพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 30/09/62
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30/09/62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 27/09/62
ประชาสัมพันธ์คำสั่ง อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 18/09/62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 10/09/62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256227/08/62
ประชาสัมพันธ์คำสั่ง อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 16/08/62
ประชาสัมพันธ์คำสั่ง อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 16/08/62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256214/08/62
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 256210/07/2562
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาสท 4 02/07/62
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 02/07/62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256218/06/62
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)14/06/2562
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 07/06/2562
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน 07/06/2562
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 07/06/2562
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 07/06/2562
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ อบต.ดอนโพธิ์ทอง 07/06/62
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 07/06/2562
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงานของ อบต.ดอนโพธิ์ทอง 07/06/2562
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 07/06/2562
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 05/06/623
ประชาสัมพันธ์บุคคลซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 04/06/62

ระชาสัมพันธ์สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ 01/06/62

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 07/05/62
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 07/05/62
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 03/05/62
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) 09/04/62
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 04/04/62
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 01/04/62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256227/03/62
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256214/03/62
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) 14/01/62
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว วัดอุทุมพราราม (วัดไผ่แขก) 10/01/62
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 01/01/62
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและววิธีการชำระภาษี ประจำปี 2562 24/12/61
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 05/11/61
ประชาสัมพันธ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 02/11/2561
รายงานผลการปฏิบัติงานนายก อบต. ประจำปี พ.ศ. 2561 02/11/2561
ประชาสัมพันธ์คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256131/10/61
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 28/10/61
ประชาสัมพันธ์การประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 256125/10/61
ประชาสัมพันธ์สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ อบต.ดอนโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ 256119/10/61
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256219/10/61
ประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ในการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256217/10/61
ประชาสัมพันธ์การขอจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ 256105/10/61
ประชาสัมพันธ์คำสั่ง อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 01/10/61
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 01/10/61
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 01/10/61
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 20/09/61
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 19/06/61
ประชาสัมพันธ์คู่มือการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) พ.ศ.2561 01/06/61
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน 27/04/61
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. 05/04/61
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม(ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครังที่ 3 พ.ศ. 2561 05/04/61 คณะกรรมการพัฒนาฯ
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม(ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครังที่ 3 พ.ศ. 2561 05/04/61 สัดส่วนประชาคม
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม(ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครังที่ 3 พ.ศ. 2561 05/04/61 สมาชิกสภาอบต.
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 07/02/61
ประชาสัมพันธ์กำหนดการวันและเวลายื่นแบบฯ และชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561 26/12/60
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบฯ และชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561 26/12/60
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 12/10/60
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 5/10/60
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 4/10/60
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 29/09/60
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561-256319/09/60
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2561 14/09/60
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2561 14/09/60
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-256320/08/60
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 06/07/60
ประชาสัมพันธการประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 14/02/60

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ปี 2560  ชุดที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ปี 2560  ชุดที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติงานนายก อบต. ประจำปี พ.ศ. 2559 31/10/2559
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2559 31/10/2559
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส 10/10/59
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชนทับซ้อน01/10/59

ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 22/09/2559

ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องรายละเอียดโครงการก่อสร้างแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2560 22/09/2559

ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 22/09/2559
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งผู้ข่วยนายช่างโยธา 19/09/2559
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อทำการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 01/09/2559
ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ทอง เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 24/02/2559
ประชาสัมพันธ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของอบต.ดอนโพธิ์ทอง 06/01/2559
รายงานผลการปฏิบัติงานนายก อบต. ประจำปี พ.ศ. 2558 23/12/2558
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2558 23/12/2558
กำหนดการชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2559 10/11/2558
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 19/10/58
ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 01/10/58
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 04/09/2558
รายละเอียดโครงการประชาสัมพันธ์เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 04/09/2558
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระชาสัมพันธ์เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 20/07/2558
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ2559-2561) 19/06/2558
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 19/06/2558
ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับองค์ฏารบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทองว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ 11/04/2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๘

รายงานผลการปฏิบัติงานนายก อบต. ประจำปี พ.ศ. 2557 26/12/2557
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2557 26/12/2557
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ2558-2560) 20/06/2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 20/06/2557
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

ประกาศใช้คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ